วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
01/05/55
- ประชุมร่วมกับคณะครูที่โรงเรียน
- การจัดชั้นเรียน
03/05/55
- ปฐมนิเทศก์
- พบครูฝ่ายวิชาการ
04/05/55
- เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
- พบครูพี่เลี้ยง
- ประชุมผู้ปกครอง
07/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
08/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
10/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
- จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
- ช่วยควบคุมชั้นเรียน
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
11/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
- ขายน้ำแข็ง
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
14/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าประชุม
- สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
15/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
ตารางสอน

เวลา
วัน
1
2
3
11.30-12.30
4
5
6
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์ป.3/2

พัก

กลาง

วัน

ม.1/1

อังคาร

ป.3/2
ม.1/2

ป.3/1

พุธ


ม.1/2
ม.1/2พฤหัสบดี
ม.1/1


ศุกร์

ม.1/1